SOP_CMPHO

กลุ่มงาน งาน เรื่อง SOP คู่มือ/เอกสารวิชาการ
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  -  -  -
  งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์  -  -  -
  งานการเงิน  -  -  -
  งานก่อสร้างและพัสดุ  -  -  -
  งานควบคุมภายใน  -  -  -
  งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ  -  -  -
  งานซ่อมบำรุง  -  -  -
  งานเลขานุการ  -  -  -
  กลุ่มงานนิติการ   งานนิติการ  -  -  -
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ   การบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   SOPการบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  -  -
  งานนโยบายและยุทธศาสตร์  -  -  -
  งานนิเทศและประเมิน  -  -  -
  งานวิจัย  -  -  -
  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ   งานพัฒนาคุณภาพ  -  -  -
  กลุ่มงานทันตสาธารณสุข   งานทันตสาธารณสุข   การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย   การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี  -
  การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  -
  การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพในประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง  -
  ขั้นตอนการให้บริการทันตกรรมใน PCU  -
  กระบวนการตรวจฟัน   กระบวนการตรวจฟัน  -
  กระบวนการตรวจฟัน คำอธิบาย  -
  กระบวนการการควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังวัสดุทันตกรรม)   กระบวนการการควบคุมเก็บรักษา (บริหารคลังวัสดุทันตกรรม)  -
  กระบวนการควบคุมการเบิกจ่าย (บริหารคลังวัสดุทันตกรรม)  -
  กระบวนการห่อเครื่องมือ   การห่อเครื่องมือ  -
  กระบวนการห่อเครื่องมือ  -
  แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำรากฟันเทียม   แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำรากฟันเทียม  -
  คำแนะนำหลังทำรากฟันเทียม  -
  การดำเนินงานในกลุ่มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่   ขั้นตอนการดำเนินงานการลงทะเบียนในโครงการ "ยิ้มสวยเสียงใส"  -
  การเยี่ยมบ้าน (Home visit)   การเยี่ยมบ้าน (Home visit)  -
  แนวทางการรักษาโรคปริทันต์   แนวทางการรักษาโรคปริทันต์  -
  Abscess at the gingiva  -
  Code PSR  -
  Diagnosis  -
  Examination  -
  Gingival disease  -
  Gingival disease (endocrine)  -
  Gingival disease (Blood dyscrasias)  -
  Gingival disease (Medication)  -
  NUG NUP differential diagnosis  -
  Periodontitis  -
  PSR score flow chart  -
  Re-evaluation  -
  กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม   กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม  -
  กระบวนการคัดกรองผู้ป่วยทันตกรรม คำอธิบาย  -
  กระบวนการจัดเก็บเครื่องมือ   กระบวนการจัดเก็บเครื่องมือ  -
  กระบวนการจัดเก็บเครื่องมือ คำอธิบาย  -
  กระบวนการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม   กระบวนการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม  -
  กระบวนการเตรียมออกหน่วย   กระบวนการเตรียมออกหน่วย  -
  การบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่   การบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่  -
  การเลิกสูบบุหรี่ ( smoking cessation )  -
  แนวทางการรักษาและให้คำแนะนำเพื่อเลิกบุหรี่  -
  ส่งเสริมป้องกันระดับครอบครัว   ส่งเสริมป้องกันระดับครอบครัว  -
  กลุ่มงานประกันสุขภาพ   งานด้านการเงินการคลัง   การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI จ.เชียงใหม่ (Financial Administration Index) ประจำปี 2559   การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI จ.เชียงใหม่   แบบสรุปFAI
  แบบสอบทาน
  งานการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์   การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี CT MRI angiogram   การชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี CT MRI angiogram   แบบฟอร์มที่ 1 แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการ
  แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานข้อมูลการเรียกเก็บ
  แบบฟอร์มที่ 3 แบบตอบรับยืนยันข้อมูล
  การเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี มาตรา 7 (เหตุสมควร)   การเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณี มาตรา 7 (เหตุสมควร)  -
  การเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก (OPD_REFER) ภายในจังหวัด   การเรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก (OPD_REFER) ภายในจังหวัด  -
  งานบริหารกองทุน UC  -  -  -
  งานสิทธิแรงงานต่่างด้าว   เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว กรณีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (Claim_fo)   เรียกเก็บค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว กรณีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (Claim_fo)  -
  งานกลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ  -  -  -
  งานคุ้มครองสิทธิ UC (ม.41)   การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มาตรา 41   การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข มาตรา 41  -
  กลุ่มงานควบคุมโรค   งานยาเสพติด  -  -  -
  งานระบาดวิทยา  -  -  -
  งานโรคติดต่อ  -  -  -
  งานโรคไม่ติดต่อ  -  -  -
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   งานส่งเสริมสุขภาพ  -  -  -
  งานแม่และเด็ก  -  -  -
  งานวัยเรียน  -  -  -
  งานวัยรุ่น  -  -  -
  งานวัยทำงาน  -  -  -
  งานผู้สูงอายุ  -  -  -
  งานผู้พิการ  -  -  -
  งานมะเร็ง  -  -  -
  งานสุขภาพจิต   แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช สำหรับสถานบริการ จังหวัดเชียงใหม่   แนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ของสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่  -
  งาน LTC HW palliative care  -  -  -
  กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   งานกฎหมายสาธารณสุข  -  -  -
  งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ HIA และ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ  -  -  -
  งานสุขาภิบาลอาหาร  -  -  -
  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  -  -  -
  งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  -  -  -
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   งานแพทย์แผนไทย  -  -  -
  งานธุรกิจสุขภาพ  -  -  -
  งานทะเบียนใบอนุญาต  -  -  -
  งานตรวจสอบเฝ้าระวัง  -  -  -
  กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ   งานสาธารณภัย  -  -  -
  งานคนไข้ในพระราชานุเคราะห์และพระบรมวงศานุวงศ์  -  -  -
  งานสุขศึกษา  -  -  -
  งานสุขภาพภาคประชาชน  -  -  -
  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   งานทรัพยากรบุคคล   การขอเครื่องราชฯดิเรกคุณภรณ์   เครื่องราชฯ  -
  การทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ   การทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ  -
  การขออนุญาตไปต่างประเทศ   แบบขออนุญาติ  -
  กระบวนการขออนุญาติไปต่างประเทศ  -
  การลา   แบบฟอร์มใบลา  -
  การประเมินวิชาการสายทั่วไป   การประเมินวิชาการ สายทั่วไป  -
  การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าการประเมินผลงาน   กระบวนการประเมิน  -
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   ผังกระบวนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  -
  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ   ผังกระบวนการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ  -
  แบบฟอร์ต่างๆของลูกจ้างประจำ   แบบฟอร์ต่างๆของลูกจ้างประจำ
  การลาออก ,กบข, บำเหน็จบำนาญ   ผังการลาออก ,กบข, บำเหน็จบำนาญ  -
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ผังกระบวนงาน พกส.  -
  แบบจำนงใช้ตำแหน่ง พกส.  -
  แบบฟอร์มใบลา พกส.  -
  ระเบียบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ระเบียบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  การย้าย   ผังกระบวนการย้าย  -
  การเปลี่ยนชื่อ สกุล   ผังกระบวนการเปลี่ยนชื่อ สกุล  -