เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาล จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551(หน้า 4)

3. ผลการสำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุงที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน
เกี่ยวกับ การเลี้ยงเครื่องดื่มน้ำอัดลม เมื่อมีงานเลี้ยง เทศกาลหรือพิธีการต่างๆ ในชุมชน 
 
กลุ่มเป้าหมาย
รวม
N
ไม่มี
N (%)
มี
งานเลี้ยง
N (%)
งานทำบุญ
N (%)
งานศพ
N (%)
งานอื่นๆ
N (%)
บุคลากรสาธารณสุข
229
10 (4.4)
186 (81.2)
160 (69.9)
129 (56.3)
19 (8.3)
กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง 
132
17 (12.9)
102 (77.3)
87 (65.9)
74 (56)
18 (13.6)
รวม
361 
27 (7.5)
288 (79.7)
247 (68.4)
203 (56.2)
37 (10.2)

จากตาราง พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 361 คน โดยในชุมชนที่บุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง ปฏิบัติงานอยู่ มีการเลี้ยงเครื่องดื่มน้ำอัดลม เมื่อมีงานเลี้ยง งานทำบุญ งานศพ และงานอื่นๆ ในชุมชนมากถึงจำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 ประเภทของงานที่มีการเลี้ยงน้ำอัดลมมากที่สุด คือ งานเลี้ยง จำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7

 User : Pass :   กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความเห็นด้วยค่ะ
สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ!!