เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาล จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551(หน้า 3)

ตารางที่ 2.2 แสดงจำนวนและร้อยละของ ผู้บริหารสาธารณสุข และ บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการ
แปรงฟันโดยวิธีต่างๆ 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ลักษณะของการแปรงฟัน
    รวม
     N (%)
ถูไปถูมา
N (%)
ฟันบนปัดลง 
 ฟันล่างปัดขึ้น
N (%)
  แปรงขึ้น      
   แปรงลง
N (%)
ขยับปัด
N (%)
อื่น ๆ
N (%)
ผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
4 (7.7)
35 (67.3)
6 (11.5)
4 (7.7)
3 (5.8)
 52 (100)
บุคลากรสาธารณสุข/
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
26(7.0)
260 (70.1)
48 (12.9)
33 (8.9)
4 (1.1)
371 (100)
รวม
30 (7)
295 (69.7)
54 (12.8)
37 (8.7)
7 (1.7)
423 (100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 2.2 พบว่า เจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 423 คน มีผู้ที่แปรงฟันถูกวิธีโดยแปรงฟันบนปัดลง – ฟันล่างปัดขึ้น, ขยับปัด จำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 ส่วนผู้ที่แปรงฟันไม่ถูกวิธีโดยแปรงฟันถูไปถูมา , แปรงขึ้นแปรงลง และแปรงฟันแบบอื่นๆ จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 121.5


ตารางที่ 2.3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้บริหารสาธารณสุข/บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการคนไทยไร้พุง ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแปรงฟันในช่วงเวลาต่างๆของวัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย
แปรงฟัน เช้า - ก่อนนอน N (%)
แปรงฟัน 3 ครั้ง
เช้า  กลางวัน  ก่อนนอน N (%)
แปรงฟัน 2 ครั้ง
เช้า  กลางวัน  ก่อนนอนไม่แปรง  N (%)
รวม
N
ผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
19 (38.8)
28 (57.1)
2 (4.1)
49 (100)
บุคลากรสาธารณสุข/ กลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการคนไทยไร้พุง
134(37.2)
204 (56.7)
42(11.7)
360(100)
รวม
153 (37.4)
232 (57.0)
24 (5.6 )
409 (100)

 จากตาราง 2.3 พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 409 คน มีผู้ที่แปรงฟันตอนเช้า และ ก่อนนอน จำนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ,แปรงฟัน 3 ครั้ง /วัน(เช้า/กลางวัน/ก่อนนอน) จำนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และแปรงฟัน 2 ครั้ง (เช้า/กลางวัน แต่ ก่อนนอนไม่แปรง ) จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6

 

 

 

 User : Pass :   กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความเห็นด้วยค่ะ
สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ!!