เชียงใหม่อ่อนหวาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคน้ำตาล จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551(หน้า 2)

ตารางที่ 1.3 แสดงจำนวนและร้อยละ ของผู้บริหารสาธารณสุข และ บุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดื่มนมเปรี้ยว 
 

กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนความถี่ ที่ดื่มนมเปรี้ยว
    รวม
     N (%)
ไม่ดื่ม
N (%)
สัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง
N (%)
 สัปดาห์ละ
3-6 ครั้ง
N (%)
ทุกวัน
N (%)
ผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
18 (37.5)
26 (54.2)
2 (4.2)
2 (4.2)
  48 (100)
บุคลากรสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่อื่นๆ
98 (27.1)
178 (49.3)
54 (14.9)
31 (8.5)
361 (100)
รวม
116 (28.3)
204 (49.9)
56 (13.7)
33 (8)
409 (100)

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง 1.3 พบว่าเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 409 คน มีผู้ที่ไม่ดื่มนมเปรี้ยวเลย จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และผู้ที่ดื่มนมเปรี้ยวทุกวัน จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8

 

2. ผลการสำรวจ พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของ ผู้บริหารสาธารณสุข และ บุคลากรสาธารณสุข จังหวัด
เชียงใหม่
ตารางแสดงที่ 2.1 จำนวนและร้อยละของผู้บริหารสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน หลังทานอาหารหรือขนม 
 
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนการแปรงฟัน หลังทานอาหารหรือขนม
    รวม
     N (%)
แปรงฟันทุกครั้ง
N (%)
แปรงฟันบางครั้ง
N (%)
ไม่แปรงฟันเลย
N (%)
ผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
24 (50)
19 (39.6)
5 (10.4)
 48 (100)
บุคลากรสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่อื่นๆ
157(43.7)
175(78.7)
27 (7.5)
359 (100)
รวม
181 (44.5)
194 (47.7)
32 (7.9)
407 (100)

 
 
 
 

 

 

จากตาราง 2.1 พบว่าเจ้าหน้าที่ ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 407 คน มีพฤติกรรมการแปรงฟันหลังทานอาหารหรือขนมแปรงฟันทุกครั้ง จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5, แปรงฟันบางครั้ง หลังทานอาหารหรือขนมเลย จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 และไม่แปรงฟัน หลังทานอาหารหรือขนมเลย จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9User : Pass :   กรุณาล็อกอินก่อนแสดงความเห็นด้วยค่ะ
สมัครสมาชิก ที่นี่ค่ะ!!