ขอบเขตการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

       บุคคลผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขในคน ต้องเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตพื้นที่(จังหวัดเชียงใหม่)เท่านั้น

        Click รายละเอียดได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

      - ประชาสัมพันธ์เสนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
      - รับเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่คิดมูลค่า

แจ้งเตือนผู้วิจัยที่ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยส่งเอกสาร “ด่วนที่สุด”