หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาตามหนังสือ ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .183 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม 0032.001.2/27063 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) 12680_335797809.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/ว1313 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0
1) 12692_2093749456.pdf
3
ปกติ 003.6/ว.1291 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งผลการเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอ
1) 12638_312162156.pdf
0
ด่วนที่สุด ที่ ชม 0032.001/ว1312 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1) 12675_520412818.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/27082 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอสู่ Thailand 4.0
1) 12691_527459245.pdf
2
ปกติ 003.6/ว1297 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณศุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล/องค์กรดีเด่นด้านวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอล์และโรคเอดส์
1) 12668_300593507.pdf
0
ปกติ 003.6/27066 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 4.0
1) 12671_569023091.pdf
1
ด่วนที่สุด 003.6/27067 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอ
 การประเมินคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ระดับภาคเหนือ ปี 2560
1) 12663_1250474603.pdf
2
ปกติ 003.6//27057 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งผลการเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอ
1) 12640_1515197289.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/4875 21 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
1) 12685_1773734053.pdf
4
ปกติ 12626 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดเชียงใหม่
 การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง พัสดุ
1) 12626_234292019.pdf
0
ปกติ ชม.0032.002/พิเศษ 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) 12633_1790072024.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/161 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกหลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกผันของบุคลากรภาครัฐ
1) 12645_1183355566.pdf
2
ปกติ สธ 0206.04/ว2075 21 กค. 60 25 กค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) 100194-0000.pdf
2) 100194-0001.xls
0
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
1) 12660_2123264720.pdf
0
ปกติ ที่ ชม 0032.005/ว1296 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.จอมทอง
 ส่งกรณีศึกษาเรื่องร้องเรียน
1) 12674_618039312.pdf
0
ปกติ ที่ ชม 0032.001/พิเศษ 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1) 12672_468543148.pdf
0
ปกติ 128/2560 25 กค. 60 25 กค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - กลุ่มงานทุกกลุ่มงานและงานทุกงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์และตรวจเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม2560
1) 12676_607748107.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/164 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1) 12679_1362216981.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/160 21 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการบริหารงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานราชการ ประจำปี 2560
1) 12607_450285511.pdf
2
ปกติ 003.6/4981 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง
 ขอเชิญเป็นวิทยากร
1) 12659_753787510.pdf
0
ปกติ 295 20 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความรับผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
1) 12549_1290550924.pdf
2) 12549_1872126845.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/4967 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1) 12681_1244026956.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/ว1318 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหารทางการพยาบาล
1) 12686_1522546987.pdf
0
ปกติ ชม0032.002/ว 1295 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
1) 12658_1500217007.pdf
0
ปกติ สธ 0201.02/ว539 24 กค. 60 25 กค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
1) 100148-0000.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม0032.002/4968 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.ฝาง/รพจอมทอง
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1) 12682_2091257822.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม0032.002/27073 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอสะเมิง
 ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ ประจำปี 2560 การพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สู่องค์กรนำสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
1) 12655_1495540989.pdf
1
ด่วนที่สุด ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๑/ว ๑๓๐๖ 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมโครงการ
1) 12652_1777532357.pdf
1
ปกติ 005/9805 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1) 12647_1454361220.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/27062 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกผันของบุคลากรภาครัฐ
1) 12646_2013196980.pdf
0
ด่วนที่สุด ที่ชม 0032.003.2/27047 21 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - นอภ. สสอ.
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1) 12639_1860569156.pdf
3
ด่วนที่สุด ชม 0032.001.2/27059 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
1) 12623_1331985408.xlsx
2) 12623_1410651763.pdf
1
ปกติ ชม0032.003.1/4900 21 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค(งานเอดส์)  - นายอำเภอหางดง
 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและศูนย์บริการชุมชนตามแนวทางยุทธศาสตร์โครงการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1) 12634_1124956743.pdf
2) 12634_1385523969.pdf
3) 12634_201661018.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.2/ว 1273 20 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 -  รพท.และ รพช.ทุกแห่ง
 การส่งรายงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
1) 12613_1424832010.jpg
2) 12613_1770843402.xlsx
3) 12613_390537624.jpg
4
ปกติ ชม0032.002/ว1294 25 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการรพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
1) 12657_1752017874.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.2/ว1311 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 - รพท. รพช.ทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคอง ประจำปี 2560
1) 12653_840732966.pdf
1
ปกติ 003.6/4957 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
1) 12649_2030430824.pdf
0
ปกติ ชม 0032.005/ว 1290 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
 การเปลี่ยนสถานะหน่วยบริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
1) 12628_847389230.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม.0032.002/4943 24 กค. 60 25 กค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
 ขอเชิญประชุมพัฒนาเชิงปฏิบัติการงานวิสัญญี
1) 12632_665099976.pdf
2) 12632_910067579.pdf
0
Top